Културно наследство - актив за трансгранично сближаване и просперитет

*

*

*

#

*

Период на изпълнение: 07.02.2013 г.– 06.02.2014 г.

Финансиран от: Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Турция, CCI Number: 2007CB16IPO008

Проектът се изпълнява от: Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ) – клон Хасково, България иОбщина Визе, Турция

Обща цел: "Да се насърчи развитието на трансграничния регион като се осигури регионално сближаване и се повиши конкурентоспособността за постигане на дълготрайно устойчиво развитие и просперитет"

Специфични цели: “Укрепване на трансграничното сътрудничество чрез създаване на съвместни, нови културни услуги и продукти в района Хасково- Къркарели”; “Създаване на информационна мрежа за развитие и популяризиране на общото културно наследство”; “Валоризация на културните ресурси с помощта на ИКТ”.

Проекта е насочен към: представители на културни институции, туристически фирми, туроператори и туристически информационни центрове (ТИЦ),местни власти, научни работници и лица с увреждания.

Проектът стартира спроучване състоянието на културно-историческото наследство в регионите Хасково (България) и Къркларели (Турция), и разработване на концепция за развитие на културните ресурси в региона Хасково – Къркларели. В резултат от проведените проучвания ще бъдат описани 100 обекта/събития (традиционни празници и обичаи) от културно – историческото наследство в региона. Ще бъдат предложени най - малко 4 трансгранични туристически маршрута, включващи проучените обекти и събития и ще бъдат предложени мерки за тяхното популяризиране.

Резултатите от проучванията и разработената Концепция ще бъдат представени по време на кръгла маса на тема „Валоризация на местните дадености и културното наследство“. На кръглата маса заинтересованите лица ще идентифицират общи инициативи за прилагане на мерките, описани в Концепцията.
В рамките на проекта ще бъде заснет 15 минутен филм и 3 минутен трейлър за културно – историческото наследство в трансграничния регион Хасково – Къркларели, които ще обхванат поне 10 от проучените обекти/събития от двете страни на границата. Ще бъде изготвена дигитална карта на региона, като туристическите маршрути в нея ще бъдат GPS трасирани и на обектите включени в тях ще се направят 3D снимки. Дигиталната карта ще бъде качена на разработен уебсайт по проекта.
Изпълнението на проекта ще приключи с провеждането на Трансграничен тур и конференция на тема „Културното наследство – актив за трансгранично сближаване и просперитет“. По време на трансграничния тур ще бъдат обиколени част от картираните маршрути и включените в тях обекти.

​Очаквани резултати:
Разработено “Проучване състоянието на културно-историческото наследство в регион Къркларели(Турция);
Разработено “Проучване на културно-историческото наследство в регион Хасково и Концепция за развитие на културните ресурси в Хасково-Къркларели;
Проведена “Българо-турска кръгла маса “Валоризация на местните дадености и културното наследство“;
Видеозаснемане, GPS картиране, създаване на рекламен филм, трейлър и сайт;
Разработен каталог „Културната съкровищница от Хасково и Къркларели";
Проведена тур-обиколка и финална конференция "Културното наследство- актив за трансгранично сбилжаване и просперитет".

Български