Алианс за регионални и граждански инициативи

*

*

*

#

*

СДРУЖЕНИЕ „АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ” (АРГИ) е неправителствена организация обществена полза, регистрирана в през април 2006 г. Централният офис е в гр.София, като има разкрити клонове в пет града в България – Хасково, Благоевград, Видин, Силистра и Ловеч. Сдружението разполага с лиценз No 200712450 от Националната агенция за професионално обучение и образование (НАПОО) за организиране и провеждане на обучения за професионална квалификация за 31 професионални направления в 56 специалности. АРГИ има регистрация в Агенцията за социално подпомагане за извършването на 4 вида социални услуги в общността.
Сдружението е член на Национален алианс за социална отговорност /НАСО/ , в който към момента членуват повече от 400 организации - доставчици на социални услуги. НАСО е част от Европейската Асоциция на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/.

АРГИ участва и в Българската Платформа за Международно Развитие /БПМР/ , която е мрежова структура на неправителствени организации, работещи в сферата на международното сътрудничество за развитие. В БПМР членуват 23 организации, работещи по теми свързани с образование за развитие, здравеопазване, проблеми на социалното включване, околна среда и устойчивост. От 2010 г. БПМР бе приета за член на CONCORD - европейска конфедерация от НПО за подпомагане и развитие, където членуват 18 международни мрежи и 25 национални асоциации в държавите членки на ЕС, представляват повече от 1600 европейски неправителствени организации в европейските институции.
АРГИ е член на Глобалния Договор на ООН от 2012 г. От януари 2013 г. АРГИ е също член и на Българска мрежа на Глобалния Договор на ООН , която е национално представен орган на Глобалния договор за България.

Български